چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، خرداد ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

The fourth international conference of psychology, counseling and educational sciences

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی