چهارمین همایش پیل سوختی، آذر ماه ۱۳۸۹

چهارمین همایش پیل سوختی

4th Fuel Cell Seminar of Iran

چهارمین همایش پیل سوختی در تاریخ ۳ آذر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش پیل سوختی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش پیل سوختی