سومین همایش پیل سوختی ایران

سومین همایش پیل سوختی ایران

3rd Fuel Cell Seminar of Iran

سومین همایش پیل سوختی ایران در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۸ تا ۷ آبان ۱۳۸۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش پیل سوختی ایران