ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا، آذر ماه ۱۳۸۵

ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

06th Conference of Numerical Wether Prediction

ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۵ توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو،پژوهشگاه هواشناسي و علوم جوسازمان هواشناسي كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا