چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی، اسفند ماه ۱۳۹۴

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه پندار همايش پارس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی