دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی، آبان ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی

The Second International Conference on New Approaches in Science, Engineering and Technology

پوستر دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۴ توسط ،موسسه پندار همايش پارس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی