سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی، آذر ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی

Third International Conference on New Approaches in Science, Engineering and Technology

پوستر سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۴ توسط ،شركت پندار انديش رهپو برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی