پنجمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت، بهمن ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

Fifth National Conference on New Research on Chemistry, Chemical Engineering and Petroleum

پوستر پنجمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

پنجمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت مراجعه فرمایید.