چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت، شهریور ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

New Research Conference on Chemistry, Chemical Engineering and Petroleum

پوستر چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت