نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت، مرداد ماه ۱۳۹۵

نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

پوستر نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت