دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت، بهمن ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

پوستر دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت