ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار، اسفند ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

6th National Conference on Sustainable Architecture and City

پوستر ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار