چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۷

چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

Fourth National Conference on Architecture and Sustainable Cities

پوستر چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،دانشگاه شهيد رجايي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار