اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی، آبان ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی

The First Iranian International and Fifth National Conference on Engineering Management

پوستر اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی

اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی مهرآستان، در شهر آستانه اشرفیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی