پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، آبان ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

Fifth National Conference on Applied Mechanical Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه شهرکرد، در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی