دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، آبان ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

Second National Conference on Applied Mechanical Engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهرکرد،دانشگاه شهركرد در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی