اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، آبان ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

First National Conference on Applied Mechanical Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شهرکرد،دانشگاه شهركرد در شهر شهرکرد برگزار گردید.