چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، آبان ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

Fourth National Conference on Applied Mechanical Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شهرکرد، در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی