اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

1st National Conference on Archaeology of Iran

اولین همایش ملی باستان شناسی ایران در تاریخ ۱۸ اردبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۹ اردبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه هنر بیرجند در شهر بیرجند برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی باستان شناسی ایران