اولین همایش ملی باستان شناسی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

1st National Conference on Archaeology of Iran

اولین همایش ملی باستان شناسی ایران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،دانشگاه هنر بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی باستان شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی باستان شناسی ایران