هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

17th National Congress and 3rd International Congress of Agricultural Sciences and Plant Breeding of Iran

پوستر هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانپژوهشگاه فناوری تولیدات گیاهی در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران