دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

11th Iranian Crop Sciences Congress

دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در شهر کرج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران