دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، شهریور ماه ۱۳۹۱

دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

11th Iranian Crop Sciences Congress

دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران