هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۸۱ تا ۴ شهریور ۱۳۸۱ توسط موسسات تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در شهر کرج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران