یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

11th Iranian Crop Science congress

یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۸۹ تا ۴ مرداد ۱۳۸۹ توسط انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف: 
•تعامل و هم اندیشی برای تبادل اطلاعات علمی بین پژوهشگران رشته های مختلف علوم زراعت و اصلاح نباتات.
•ارائه دستاوردهای علمی و فنی توسط پژوهشگران  عرصه های مرتبط با علوم زراعت و اصلاح نباتات.
•انعکاس نتایج پژوهش های انجام شده به بخش های اجرایی و بهره برداران کشاورزی، برای رفع موانع و مشکلات تولید پایدار محصولات زراعی.
•بحث و تبادل نظر پیرامون سیاست‌های کلان بخش کشاورزی و ارائه  پیشنهادات سازنده ضاحبنظران به سیاستگزارن و مجریان بخش کشاورزی. 

زمینه های تخصصی: 
- به نژادی
•ژنتیک و تنوع زیستی
•به نژادی گیاهان زراعی
•زیست فناوری کشاورزی
 
- به زراعی
•تولیدات گیاهان زراعی
•فیزیولوژی گیاهان زراعی
•اکولوژی گیاهان زراعی
•فناوری بذر
•مدیریت علف‌های هرز
•گیاهان جدید و فراموش شده



مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران