سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران، آبان ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

Third National Conference on Applied Research in Management, Economics and Accounting Sciences of Iran

پوستر سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۶ توسط ،مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حكمت مرتضوي در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران