چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته، مهر ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته

Fourth National Conference on Mechanical Engineering, Civil Engineering and Advanced Technology

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ توسط مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین،مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين در شهر اسفراین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته