کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته، مهر ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته

National Conference of Mechanics-Materials and Advanced Technology

پوستر کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته

کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۴ توسط ،مجتمع آموزش عالي فني مهندسي اسفراين در شهر اسفراین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته