دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته، مهر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته

پوستر دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته

دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۵ توسط ،مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين در شهر اسفراین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته