پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران، اسفند ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران

The fifth international conference on management, accounting, banking and economy of Iran

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،داده پرداز آرین در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران