کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404

International Conference on Management, Accounting, Banking and Economics on the horizon of Iran 1404

پوستر کنفرانس بین المللی  مدیریت، حسابداری، بانکداری و  اقتصاد در افق ایران 1404

کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404 در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،موسسه تعاوني دانش بنيان كمرآوش در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404