چهارمین همایش ملی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران، مهر ماه ۱۴۰۱

چهارمین همایش ملی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران

The fourth National conference on management, accounting, banking and economics in Iran's horizon 1404

پوستر چهارمین همایش ملی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران

چهارمین همایش ملی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۱ توسط ،داده پرداز آرین در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران