پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، بهمن ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

5th International Conference on Law, Psychology, Education and Behavioral Science

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ توسط ، سازمان همیاری شهرداری هامرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین(دانشگاه علمی کاربردی) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری