چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت، اسفند ماه ۱۳۹۲

چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت

پوستر چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت

چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ توسط ، در شهر شیراز برگزار گردید.