کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

National conference on entrepreneurship and management of knowledge based bussiness

پوستر کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۱ توسط مراکز سه گانه کارآفرینی - رشد واحدهای فن آوری - و ارتباط با صنعت(جامعه) د و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

کنفرانس ملی:
کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
با چشم اندازی بر مراکز سه گانه کارآفرینی، رشد و پارکهای علم و فناوری، ارتباط بین دانشگاهها و صنعت(جامعه)
بعنوان بسترسازان دانشگاههای نسل سوم (کارآفرین): ارزش آفرین و ثروت آفرین

1-اهداف

 • بسترسازی زمینه های کارآفرینی، ارزش آفرینی، و خلق ثروت(اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) برای جامعه و مردم.
 • تجاری کردن دستاوردهای علمی و تجربی دانشمندان و خبرگان در زمینه های مختلف دانش و فناوری.
 • بسترسازی ایجاد فرصت های شغلی مناسب، جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های مختلف دانش و فناوری.
 • معرفی و تبیین اهداف و وظایف مراکز سه گانه کارآفرینی، رشد، و ارتباط بین دانشگاه و صنعت(جامعه).
 • معرفی و تبیین دانشگاههای نسل سوم(کارآفرین).


2- محورهای ارائه مقالات

کارآفرینی

 • مبانی نظری و تجربی در مورد کارآفرینی.
 • کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار.
 • کارآفرینی در حوزه های مختلف دانش و فن آوری
 • دیگر مباحث آزاد در مورد کارآفرینی

مراکز رشد و پارکهای علم و فن آوری

 • مبانی نظری و تجربی در مورد مراکز رشد و پارکها.
 • کلینیکهای تخصصی مشاوره راه¬اندازی و استمرار کسب  وکارهای دانش بنیان.
 • کسب وکارهای(شرکتهای) دانش بنیان و تجاری سازی دانش و تکنولوژی.
 • دیگر مباحث آزاد در مورد مراکز رشد و پارکهای علم و فن آوری.

مدیریت در شرکتهای(کسب وکارهای) کوچک و متوسط

 • مبانی نظری و تجربی در مورد کسب¬ وکارهای کوچک و متوسط.
 • تولید، بازار، مالی، و نوآوری و خلاقیت در شرکتهای کوچک و متوسط.
 • خوشه های کسب وکار.
 • کسب و کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام
 • دیگر مباحث آزاد در مورد شرکتهای کوچک و متوسط

ارتباط بین دانشگاه و صنعت(جامعه)

 • مبانی نظری و تجربی در مورد ارتباط بین دانشگاه و صنعت
 • انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت(جامعه).
 • مدلها/الگوها/چهارچوبهای ارتباط اثربخش بین دانشگاه و صنعت(جامعه)
 • دیگر مباحث آزاد در مورد ارتباط بین دانشگاه و صنعت(جامعه)

دانشگاههای نسل سوم(کارآفرین و ارزش آفرین)

 • مبانی نظری و تجربی در مورد دانشگاههای نسل سوم.
 • نقش دانشگاهها در توسعه همه جانبه(اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) جامعه
 • کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین
 • دیگر مباحث آزاد در مورد دانشگاههای نسل سوم.

ارتباط کارآفرینی با رشته های مختلف دانشگاهی

 • مبانی نظری و تجربی در مورد کارآفرینی و رشته های دانشگاهی.
 • کارآفرینی و علوم اداری و اقتصادی
 • کارآفرینی و علوم پایه(شیمی، فیزیک، زیست¬شناسی، و .....
 • کارآفرینی و علوم کشاورزی
 • کارآفرینی و علوم فنی و مهندسی
 • کارآفرینی و حقوق و علوم سیاسی
 • کارآفرینی و تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • کارآفرینی و علوم انسانی و اجتماعی
 • کارآفرینی و هنر و معماری
 • دیگر مباحث آزاد در مورد کارآفرینی و رشته های دانشگاهی.

3- حامیان

 • مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
 •  مؤسسه آموزش عالی فاران
 •  شرکت کهکشان راه خرد
 •  شرکت کارآفرینیار البرز
 •  شرکت کارآفرین حکیم
 • شرکت نوآفرینان مدبر
 • شرکت آریاخزر
 • شرکت روماک تجارت پایتختمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان