ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

The Sixth National Conference on Application of Novel Technologies in Engineering Sciences

پوستر ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تربت حیدریه، در شهر تربت حیدریه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی