پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

5th National Conference on Application of Novel Technologies in Engineering Sciences

پوستر پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تربت حیدریه، در شهر تربت حیدریه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی