هفتمین کنفرانس تونل ایران

هفتمین کنفرانس تونل ایران

07th Iranian Tunneling Conference

هفتمین کنفرانس تونل ایران در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۸۵ تا ۲۱ تیر ۱۳۸۵ توسط انجمن تونل ایران و دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس تونل ایران