پنجمین کنفرانس تونل ایران

پنجمین کنفرانس تونل ایران

05th Iranian Tunneling Conference

پنجمین کنفرانس تونل ایران در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۰ تا ۲۲ آبان ۱۳۸۰ توسط انجمن تونل ایران و دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس تونل ایران