بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر، بهمن ماه ۱۳۹۸

بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر

The 20th National Conference on Surface Engineering and the First Conference on Damage Analysis and Life Estimation

پوستر بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر

بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایراندانشگاه صنعتي اصفهان -انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر