یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی ، مهر ماه ۱۳۸۹

یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

11th Iranian Seminar on Surface Engineering

یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۸۹ توسط ،انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایرانانجمن علوم و تكنولوژي سطح ايرانانجمن صنايع آبكاري ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.