یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

11th Iranian Seminar on Surface Engineering

یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۸۹ تا ۲۴ مهر ۱۳۸۹ توسط انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران و انجمن صنایع آبکاری ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


زمینه های تخصصی همایش

•‌لایه های نازک و فیزیک سطح
•تریبولوژی و سایش
•آبکاری الکتریکی و الکترولس
•نیتراسیون پلاسمایی
•فناوری نانو در مهندسی سطح و آبکاری
•جنبه های زیست محیطی در مهندسی سطح و آبکاری
•پاشش حرارتی قوسی، پلاسمایی و HVOF
•توسعه اقتصادی و صنعتی مهندسی سطح و آبکاری
•رسوب فیزیکی و شیمیایی بخار(PVD,CVD)
•پیشرفت های اخیر در مهندسی سطح و آبکاری
•ایمنی و بهداشت در صنایع آبکاری
•کنترل کیفیت در مهندسی سطح و آبکاری