هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

7th Iranian Seminar on Surface Engineering

هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۵ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵ توسط انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی