پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی، اسفند ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی

The 5th international conference &The 6th national conference on Law and Political Science

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی

پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط جهاد دانشگاهی،موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتادانشگاه جامع علمی و کاربردیمرکز بین المللی توسعه علم فرهنگ و عقلانیت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی