اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی، بهمن ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی

First National Conference on Law and Political Science

پوستر اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی

اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،موسسه آموزش عالي علمي كاربردي مديريت شهري و روستايي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی