پنجمین کنفرانس ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک در جامعه، فروردین ماه ۱۴۰۳

پنجمین کنفرانس ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک در جامعه

The 5th National Conference on Development and Promotion of Agricultural Engineering and Soil Sciences in Society

پوستر پنجمین کنفرانس ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک در جامعه

پنجمین کنفرانس ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک در جامعه در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ توسط ،مركز آموزش عالي كاشمرمرکز بین المللی همایشها وسمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلاممرکز رویدادهای جهانی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک در جامعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک در جامعه