سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران، شهریور ماه ۱۳۹۶

سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

the 3rd National Congress on the Development and Promotion of Iranian Agricultural Engineering and Soil Science

پوستر سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران