چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران، شهریور ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

4th National Congress on Development and Promotion of Agricultural Engineering and Soil Sciences of Iran

پوستر چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،مرکز همایشها و سمینارهای توسعه پایدار مركز آموزش عالي كاشمر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران