اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران، بهمن ماه ۱۳۹۴

اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

The first national congress for the development and promotion of agricultural engineering and soil sciences in Iran

پوستر اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران