نهمین کنفرانس آمار ایران

نهمین کنفرانس آمار ایران

9th Iranian Statistical Conference

نهمین کنفرانس آمار ایران در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۸۷ تا ۱ شهریور ۱۳۸۷ توسط دانشگاه اصفهان و انجمن آمار ایران در شهر اصفهان برگزار گردید.