نهمین کنفرانس آمار ایران، مرداد ماه ۱۳۸۷

نهمین کنفرانس آمار ایران

9th Iranian Statistical Conference

نهمین کنفرانس آمار ایران در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۷ توسط دانشگاه اصفهان،انجمن آمار ایران در شهر اصفهان برگزار گردید.